POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.mobilaser.pl
Ochrona prywatności Użytkowników jest dla AS AGNIESZKA SKELNIK szczególnie ważna. Z tego
względu Użytkownicy Serwisu www.mobilaser.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony
prywatności. AS AGNIESZKA SKELNIK jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo
udostępnionych przez Użytkowników danych.
Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie
danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”).
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
www.mobilaser.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie
www.mobilaser.pl jest AS AGNIESZKA SKELNIK, Jodłowa 12, 81-198 Mosty, NIP
9580992192, (dalej jako „Administrator”).
I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
1. Korzystanie z Serwisu www.mobilaser.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji
Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu
jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w
sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści
opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu
funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w
Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe
poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych
kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez
nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych
statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny
respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych
osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
II. Pliki „cookies”
1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu
końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki
„cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis
parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera
Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu
końcowym Użytkownika.
2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a
urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i
dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury
i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych
optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia
końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu
przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
wyłącznie za jego zgodą.
4. Administrator Serwisu informuje, że:
a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w
dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez
niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie
blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich
każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie
wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub
partnerów biznesowych.
6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu
tożsamości Użytkownika.
7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie
Administrator Serwisu.
III. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W
przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana
na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych,
Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami
Polityki Prywatności.
IV. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,
Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: AS AGNIESZKA
SKELNIK, Jodłowa 12, 81-198 Mosty, z wykorzystaniem następujących danych
kontaktowych: agnieszkaskelnik@wp.pl.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Jodłowa 12,
81-198 Mosty.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 15.11.2021.

Obowiązek Informacyjny.
Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu
poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest AS AGNIESZKA SKELNIK,
Jodłowa, 12, 81-198, Mosty, NIP 9580992192, (dalej jako Administrator).
Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w
następujących celach:
w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji
dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej
korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w
rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi
oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.
Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego)
mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które
jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia
określonych celów, tj.:
przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Jodłowa 12, 81-198 Mosty, agnieszkaskelnik@wp.pl.